Оқдарё тумани кўрсаткичлари статистик рақамларда

ТУМАННИНГ АСОСИЙ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ 

Асосий иқтисодий кўрсаткичлар

(2020  йилнинг январь-июнь ойларида)

 

Жами

Аҳоли жон бошига

млрд. сўм

2019 йилга
нисбатан
фоизда

минг сўм

2019 йилга
нисбатан
фоизда

Саноат

154,2

122,9

968,1

120,5

Истеъмол товарлари

100,4

140,7

630,5

138,0

Асосий капиталга инвестициялар

279,9

101,3

1757,1

99,2

Қурилиш ишлари

226,5

103,5

1421,8

101,4

Чакана товар айланмаси

188,9

95,9

1185,9

94,1

Хизматлар, жами

138,2

94,3

867,7

92,5

           

Ташқи савдо айланмаси
(млн. АҚШ доллари)

 

Ташқи савдо айланмаси

Экспорт

Импорт

Сальдо

2020 йил январь-июнь ойларида

20,1

9,8

10,3

-0,5

 

 Оқдарё туманининг Самарқанд вилояти билан солиштирма асосий иқтисодий кўрсаткичлари
  (январь-июнь ойларида)

 

Ҳажми

млрд. сўм

2019 йилга
нисбатан
фоизда

Туманнинг вилоятдаги улуши, %да

Саноат маҳсулоти

154,2

122,9

2,0

Истеъмол товарлари

100,4

140,7

2,7

Асосий капиталга киритилган инвестициялар

279,9

101,3

5,6

Қурилиш ишлари

226,5

103,5

8,3

Юк айланмаси (млн. тн-км)

 

20,6

 

110,1

3,5

Йўловчи айланмаси  (млн.йўловчи-км)

 

422,9

 

94,1

6,5

Чакана товар айланмаси

188,9

95,9

2,5

Хизматлар, жами

138,2

94,3

2,2

Ташқи савдо айланмаси
 (млн. АҚШ долл)

20,1

78,4

3,0

Экспорт

9,8

184,1

6,4

Импорт

10,3

50,8

2,0

Асосий иқтисодий кўрсаткичларнинг таҳлили

 

2020 йил январь-июнь млрд. сўм

Ўзбекистон Республикаси

Самарқанд вилояти

Оқдарё тумани

Саноат

166868,8

7551,3

154,2

ўсиш суръати, фоизда

98,1

86,4

122,9

Истеъмол товарлари

54639,2

4425,6

100,4

ўсиш суръати, фоизда

101,1

87,0

140,7

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

25228,5

3405,8

181,9

ўсиш суръати, фоизда

103,9

102,3

102,3

Асосий капиталга инвестициялар

84806,7

5041,1

279,9

ўсиш суръати, фоизда

87,2

98,2

101,3

Қурилиш ишлари

43017,1

2744,9

226,5

ўсиш суръати, фоизда

107,3

101,4

103,5

Чакана товар айланмаси

91 251,9

7 599,6

188,9

ўсиш суръати, фоизда

100,7

100,6

95,9

Жами хизматлар

190356,0

6207,1

138,2

ўсиш суръати, фоизда

112,5

99,8

94,3

Экспорт, млн.АҚШ доллари

6 285,4

151,5

9,8

ўсиш суръати, фоизда

77,4

83,5

184,1

Импорт, млн. АҚШ доллари

9 570,4

525,7

10,3

ўсиш суръати, фоизда

85,0

83,0

50,8

 

Оқдарё тумани асосий иқтисодий кўрсаткичларида кичик бизнес улуши
 (2020 йил январь-июнь ойларида,фоиз хисобида)

Саноат

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

Инвестиция

Қурилиш ишлари

Чакана товар айланмаси

Жами хизматлар     

Экспорт

Импорт

100

95,5

74,8

100,0

98,3

98,2

100

96,0

 

САНОАТ

Дастлабки маълумотларга асосан жорий йилнинг январь-июнь ойларида Оқдарё туманида фаолият кўрсатаётган саноат корхоналари томонидан 154,2 млрд. сўмлик саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарилишига эришилди ва ўтган йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати 122,9 % ни ташкил этди.

Ҳисобот йилида 100,4 млрд. сўмлик истеъмол товарлари ишлаб чиқарилиб, 2019 йил январь-июнга нисбатан 140,7 фоизни ташкил этди. Жумладан, 41,6 млрд. сўмлик озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқарилиб умумий ҳажмга нисбатан 41,4 % ни ташкил қилиб, 58,9 млрд. сўмлик ноозиқ-овқат моллари (2019 йил январь-июнга нисбатан мос равишда 171,5 фоиз ва 124,9 фоиз) ишлаб чиқарилди ва умумий ҳажмга нисбатан 58,6 % ни ташкил қилди.

Саноат ишлаб чиқаришда кичик бизнеснинг ҳиссаси

          Бугунги кунда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик мамлакатимиз ички бозорини товар ва хизматлар билан таъминлашда, аҳоли бандлиги ва реал даромадларини оширишда, ресурсларни оқилона тақсимлаш ва улардан самарали фойдаланишда, ижтимоий гуруҳлар даромадларининг номутаносиблигини камайтиришда, иқтисодиётнинг турли тармоқлари ўртасидаги ўзаро алоқаларни яхшилашда катта аҳамиятга эга бўлиб, ислоҳотларни чуқурлаштиришнинг асосий катализатори ҳисобланади. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари бозор конъюнктураси ўзгаришларига ҳам, истеъмолчи талаби ўзгаришларига ҳам тез мослашишга қодир бўлиб, истеъмол бозоридаги мувозанатни ушлаб туришда муҳим роль ўйнайди, шунингдек, рақобат муҳитининг шаклланишига хизмат қилади. Жорий йилнинг январь-июнь ойларида туманда 154,2 млрд. сўмлик саноат маҳсулоти ишлаб чиқарилиши амалга оширилган бўлиб, шундан 154,2 млрд. сўм ёки умумий ҳажмнинг 100,0 % ни кичик бизнес субъектлари томонидан ишлаб чиқарилган саноат маҳсулоти ташкил қилганлигини кўришимиз мумкин.  

Январь-июнь ойларида Оқдарё туманида саноат маҳсулоти ишлаб чиқаришнинг таркиби (млрд. сўмда)

Давлат ва хусусий секторнинг ўзаро муносабати мамлакатдаги ижтимоий-иқтисодий барқарор вазиятни таъминлашда хусусий бизнеснинг манфаатдорлигини оширишда катта хизмат қилади. Ўз навбатида, мамлакатимизда давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш борасида олиб борилаётган ислоҳотлар натижаси ўлароқ Оқдарё туманида саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмида нодавлат секторнинг улуши салмоқли эканлигини кўриш мумкин. Тармоқ корхоналари томонидан жорий  йилнинг январь-июнь ойларида 154,2 млрд. сўмлик маҳсулотлар ишлаб чиқарилди ёки ўсиш суръати ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 122,9 % ни ташкил этди, шунинг билан бирга давлат секторида 0,2 млрд. сўмлик маҳсулот ишлаб чиқарилиб умумий ҳажмга нисбатан 0,1 % ташкил этса, нодавлат секторида 154,0 млрд. сўмлик маҳсулот ишлаб чиқарилиб, умумий ҳажмга нисбатан 99,9 % ташкил этди.

        Ривожланган хорижий давлатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, саноат мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишида муҳим ўрин тутади. 
Шу нуқтаи назардан келиб чиқиб Самарқанд вилоятининг шаҳар ва туманларида ишлаб чиқарилган  саноат маҳсулоти ҳажмини шаҳар ҳамда  туманларни  вилоят кўрсаткичлари билан таққослаш орқали таҳлил қилиш, саноат маҳсулотини  аҳоли жон бошига тўғри келадиган миқдори динамикасини кузатиб бориш, ҳудудлардаги устувор вазифаларни ва ўсиш нуқталарини белгилаш муҳим аҳамият касб этади. Ўз навбатида жорий йилнинг январь-июнь ойларида Оқдарё туманида саноат маҳсулоти ишлаб чиқарилиши 154,2 млрд.сўмни ташкил этиб, мазкур кўрсаткич Самарқанд вилоятининг жами саноат маҳсулоти ишлаб чиқарилишида 2,0 % ташкил этди. Туманда ишлаб чиқарилган саноат маҳсулоти ҳажми аҳоли жон бошига 968,1 минг. сўмни ёки ўтган йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати 120,5 % га етказилганлигини кузатишимиз мумкин. Шунингдек, туманда истеъмол товарлари ишлаб чиқарилиши 87,2 млрд. сўмни ташкил қилиб, Самарқанд вилоятининг жами  истеъмол товарлари ишлаб чиқарилишида 2,0 % ташкил этди. Туманда ишлаб чиқарилган истеъмол товарлари аҳоли жон бошига 630,5 минг. сўмни ёки ўтган йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати 138,0 % га етказилганлигини кузатишимиз мумкин.

ХИЗМАТЛАР

Xизматлар соҳасини ривожлантириш ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиётини шакллантиришнинг энг муҳим шартларидан бири ҳисобланади. Бугунги кунда мамлакатда олиб борилаётган бозор ислоҳотлари жамиятни ривожлантиришнинг энг муҳим ижтимоий-иқтисодий вазифаларини ҳал қилишда xизмат кўрсатиш соҳасининг ролини оширишга катта таъсир кўрсатади. Xизматларнинг хилма-хиллиги аҳолининг катта қисмини ҳаёт сифатини ва фаровонлигини яхшилаш имконини беради. Натижада, 2020 йил январь–июнь ойларида хизматлар ишлаб чиқариш ҳажми 138,2 млрд. сўмни ташкил этди. Ўсиш суръати ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 94,3 % ни ташкил этди.

Иқтисодий фаолият турлари бўйича бозор хизматлари ишлаб чиқариш
(2020 йил январь-июнь ойлари учун)

 

Млн. сўм

Ўсиш суръати,
% да

Жамига нисбатан % да

 

 

 

 

  Хизматлар – жами

138226,2

94,3

100,0

шу жумладан асосий турлари бўйича:

 

 

 

алоқа ва ахборотлаштириш хизматлари

34,0

61,8

0,02

молиявий хизматлар

0,0

0,0

0,0

транспорт хизматлари

48712,8

97,8

35,2

шундан: ав