Иқтисодий кўрсаткичлар

Тўловлар контингентини тақсимланиши ҳакида маълумот

 
   

Ҳудуд :  Оқдарё туман

 
   
           

Даромад

Фоизлар

 

Номи

Даромад

Республика

Вилоят

Туман

 
 
 

Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиги

3111100

 

60

40

 

Тўлов манбаида ушлаб колинган жисмоний шахсларнинг дивиденд ва фоизлар кўринишида оладиган даромадларига солинадиган солик

3111200

 

60

40

 

Тўлов манбаида ушлаб колинган жисмоний шахсларнинг мол-мулкини ижарага беришдан оладиган даромадига солинадиган солик

3111300

 

60

40

 

Юридик шахс ташкил этмасдан озик-овкат ва ноозик-овкат махсулотлари савдоси сохасида тадбиркорлик фаолияти билан шугулланувчи жисмоний шахслар даромадидан олинадиган катъий белгиланган солик

3111401

   

100

 

Ходимлар сони ва мехнат хак тулаш фондининг энг кам меъёрлари жорий этилиши билан боглик кушимча хисобланган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиги (кичик корхона микрофирма ва фермер хужаликлари буйича хисоблангандан ташкари)

3111500

 

60

40

 

Декларация асосида Жисмоний шахслар томонидан туланадиган даромад солиги

3111600

 

60

40

 

Ташкилотларнинг фойдасига солик

3112101

30

70

   

Тижорат банкларининг фойдасига солик

3112102

30

70

   

Юридик шахсларнинг дивиденд ва фоизлар кўринишида олган фойдасига (хорижий иштирокчининг кўшма корхонадаги улушли катнашувидан олган даромадлардан ташкари) солинадиган солик

3112104

30

70

   

Автотранспортларнинг тўхташ жойига катъий белгиланган солик

3112205

   

100

 

Иктисодиёт барча тармоклари корхоналари томонидан тўланган ягона солик тўловидан Давлат бюджетига ажратмалар (куйидаги даромад типларидан ташкари 502 - 522)

3112501

 

50

50

 

Саноат ишлаб чикариши билан шугулланувчи корхоналар томонидан тўланган ягона солик тўловидан Давлат бюджетига ажратмалар

3112502

 

50

50

 

кишлок хўжалиги корхоналари томонидан тўланган ягона солик тўловидан Давлат бюджетига ажратмалар

3112503

 

50

50

 

Тайёрлов ташкилотлари брокерлик идоралари (киммат когозлар бозорида брокер фаол билан шугулланув ташкари) шунингдек воситачилик (топширик) шартномаси асосида восита хизмати кўрсатувчи ташкилот томон, тўланган ягона солик тўловидан ДБА

3112507

 

50

50

 

Улгуржи савдо корхоналари (улгуржи савдо сохасидаги кичик корхона ва микрофирмалар шунингдек дорихона ташкилотларидан ташкари) томонидан тўланган ягона солик тўловидан Давлат бюджетига ажратмалар

3112510

 

50

50

 

Чакана савдо корхоналари (чакана савдо сохасидаги кичик корхона ва микрофирмалар шунингдек дорихона ташкилотларидан ташкари) томонидан тўланган ягона солик тўловидан Давлат бюджетига ажратмалар

3112511

 

55

45

 

Улгуржи савдо сохасидаги кичик корхона ва микрофирмалар (дорихона ташкилотларидан ташкари) томонидан тўланган ягона солик тўловидан Давлат бюджетига ажратмалар

3112514

 

55

45

 

Чакана савдо сохасидаги кичик корхона ва микрофирмалар (дорихона ташкилотларидан ташкари) томонидан тўланган ягона солик тўловидан Давлат бюджетига ажратмалар

3112515

 

55

45

 

Умумий овкатланиш сохасидаги кичик корхона ва микрофирмалар томонидан тўланган ягона солик тўловидан Давлат бюджетига ажратмалар

3112516

 

55

45

 

Кичик корхона ва микрофирмалар хисобланадиган дорихона ташкилотлари томонидан тўланган ягона солик тўловидан Давлат бюджетига ажратмалар

3112517

 

55

45

 

Курилиш сохасидаги кичик корхона ва микрофирмалар томонидан тўланган ягона солик тўловидан Давлат бюджетига ажратмалар

3112522

 

50

50

 

Иктисодиётнинг барча тармокларида тўловчилар томонидан тўланадиган ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш ва ободонлаштириш солиги (куйида 902-903 даромад турларидан ташкари)

3112901

30

70

   

Жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солик (куйида 102-105 даромад турларидан ташкари)

3131101

   

100

 

Жимоний шахсларнинг юридик шахслар ёки якка тадбиркорларга ижарага берилган тадбиркорлик фаолияти учун фойдаланиладиган объектлари бўйича шунингдек жисмоний шахслар ихтиёридаги нотураржой бинолар бўйича жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солик

3131102

   

100

 

Шахарларда жойлашган умумий майдони 200 м,кв, дан то 500 м,квгача бўлган тураржой уйлари ва квартиралари бўйича жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солик

3131103

   

100

 

Шахарларда жойлашган умумий майдони 500 м,кв дан ошик бўлган тураржой уйлари ва квартиралари бўйича жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солик

3131104

   

100

 

Бошка ахоли пунктларида жойлашган (шахарлардан ташкари) умумий майдони 200 м,кв дан ошик бўлган тураржой уйлари ва квартиралари бўйича жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солик

3131105

   

100

 

кишлок хўжалигига оид ерлар (юридик шахс ташкил этган ёки этмаган холдаги дехкон хўжаликларидан тушадиган ер солигидан ташкари) учун юридик шахслардан ундириладиган ер солиги

3131201

 

100

   

Юридик шахс ташкил этган дехкон хўжаликларидан тушадиган ер солиги

3131202

 

100

   

кишлок хўжалигига оид бўлмаган ерлар учун юридик шахслардан ундириладиган ер солиги

3131203

 

100

   

кишлок хўжалигига оид ерлар (юридик шахс ташкил этган ёки этмаган холдаги хўжаликлардан тушадиган ер солигидан ташкари) учун жисмоний шахслардан ундириладиган ер солиги

3131204

   

100

 

Юридик шахс ташкил этмаган дехкон хўжалигидан тушадиган ер солиги

3131205

   

100

 

Асосий фаолияти пахта ва бугдой етиштириш бўлган фермер хўжаликлари томонидан тўланадиган ягона ер солиги

3131208

 

10

90

 

Иктисодиётнинг барча сохаларида тўловчилар томонидан тўланадиган мол-мулк солиги (куйида 102-103 даромад турларидан ташкари)

3136101

 

100

   

Тижорат банклари томонидан тўланадиган мол-мулк солиги

3136102

 

100

   

Иктисодиётнинг барча тармокларида тўловчилар томонидан тўланадиган кўшилган киймат солиги (101 103-105 даромад турларидан ташкари)

3141102

 

100

   

Ягона солик тўловчилари томонидан ихтиёрий асосда тўланадиган кўшилган киймат солиги

3141105

 

100

   

Транспорт воситалари учун бензин дизель ёкилгиси истеъмол килинганлиги учун солик (тўгридан-тўгри шартнома асосида реализация килинадиган нефть махсулотларидан ташкари)

3141201

 

100

   

Транспорт воситалари учун суюлтирилган газ истеъмол килганлик учун солик

3141202

 

100

   

Чакана савдо тармогида сотилаётган олтиндан тайёрланган заргарлик буюмлари

3142913

 

100

   

Иктисод барча тармок ташкилот (электр станциялари коммунал хизмат курсатиш корхоналари ва кишлок хужалиги корхоналаридан дехкон хужаликлари ва тадбиркорлик фаолияти билан шугулла жисмоний шахслардан ташкари) сув ресурсл,фойдала учун солик

3145204

 

100

   

Ер каъридан фойдаланганлик учун солик (махсулот таксимотига оид битимлар бўйича ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун соликдан ташкари)

3146101

 

100

   

Бозорлардан тушган даромадлар

3413100

   

100

 

Давлат божи (102-105 109-113 даромад турларидан ташкари)

3422101

 

100

   

Хўжалик судлари томонидан кўриладиган ишлар бўйича давлат божлари

3422103

 

100

   

Нотариал идоралар томонидан олди-сотди айирбошлаш хадя битимларини тасдиклаш учун давлат божи

3422104

 

100

   

Лицензия бериш учун давлат божлари

3422109

100

     

Паспорт ёки унинг ўрнини босувчи хужжат берганлик учун давлат божи

3422111

 

100

   

Маъмурий суд томонидан ундирилган давлат божлари

3422115

 

100

   

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Йўл харакати хавфсизлиги бош бошкармаси ва унинг худудий бўлинмалари томонидан автотранспорт воситаларини кайта рўйхатдан ўтказганлик учун олинадиган йигимлар ва бошка йигимлар

3422204

 

100

   

кимматбахо металлар ва кимматбахо тошлардан тайёрланган буюмлар билан чакана савдо килиш хукуки учун йигим

3422206

   

100

 

Бошка турдаги ёввойи ўсимликлар ва хайвонларни тутиш тайёрлаш ва уларни Ўзбекистон Республикаси худудидан ташкарига олиб чикишга рухсатнома бериш учун тўловлар ундиришдан олинадиган маблаглар

3422208

   

100

 

Ўзбекистон Республикаси кишлок ва сув хўжалиги вазирлигининг Давлат техника назорати органларининг тушумлари

3422214

100

     

Алкоголли махсулотлар билан чакана савдо килиш хукуки учун йигим

3422217

   

100

 

Автотранспортнинг тўхташ жойи бўйича пуллик хизматлар кўрсатганлик учун йигим

3422218

   

100

 

Герб йигими

3422227

 

100

   

Бошка судлар томонидан солинган жарималар

3430102

 

100

   

Солик конунчилигини бузганлик учун молиявий санкциялар

3430104

 

100

   

Йўл харакати коидаларини бузганлик учун жарималар

3430105

 

100

   

Маъмурий суд томонидан ундирилган жарималар

3430108

 

100

   

Савдо килиш ва хизмат кўрсатишда ахоли билан пуллик Хисоб-китобларда назорат касса аппаратини кўлламасдан амалга оширилганлиги учун жарима ва санкциялардан тушумлар

3430111

 

100

   

Бошка турдаги жарималар

3430900

 

100

   

Ваколатли органлар (божхона органларидан ташкари) томонидан мусодара килинган пул маблаглари кимматбахо когозлар ва товар-моддий кийматликларни сотишдан тушган тушум

3450502

 

100

   

Ахлок тузатиш ишларига хукм килинганларнинг иш хакидан давлат бюджетига ушлаб колинаётган ажратмалари

3450916

100

     

Вилоятга (Коракалпогистон Республикаси ва Тошкент шахридан ташкари) бўйсунадиган туман ва шахар бюджетининг бошка тушумлари

3450950

   

100

 

Республика бюджетининг бошка тушумлари

3450970

100

     
2015-2019 © Оқдарё туман ҳокимлиги. Сайт яратувчиси: SAKTRM